Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 576 взето на Редовно заседание с Протокол № 51 от 26.08.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” ПУП – Парцеларен план за утвърждаване на трасе за транспортен достъп- пътна връзка до с идентификатор по КК 40467.8.295 в землището на гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.