Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 452  взето на Редовно заседание с Протокол № 42 от 25.03.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен Подробен устройствен  план – Парцеларен  план за обект: „Уличен водопровод за къщи за гости – 8бр.в УПИ 010022-жил.застр.,/ ПИ с ИД 87179.10.22/, местност „Кара мандра”, землище на с.Яврово, община Куклен, област Пловдив“.

На основание чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.