Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 469 взето на Редовно заседание с Протокол № 45 от 29.04.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Пътна връзка за ПИ 10.223 по КК на гр. Куклен, община Куклен”.

С ПУП-ПП се предвижда трасето на транспортния достъп да се включи от ПИ с идент. № 40467.10.388 по КК, с НТП- За селскостопански, горски, ведомствен път- общинска частна собственост. Площта от имот с идент. № 40467.10.388, предвидена за утвърждаване на трасе е 115 кв.м.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез общинска администрация Куклен пред Административен съд Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.