Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 491 взето на Редовно заседание с Протокол № 47 от 27.05.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „ПЕЕ-СОТ и осветление“ в ПИ с идент. по КК 40467.10.381, масив 10, местност „Света Петка“, землище гр.Куклен, община Куклен“.

Проектното трасе на кабела засяга имот с идентификатор ПИ 40467.10.399 по КК с НТП- за селскостопански, горски и ведомствен път- общинска публична собственост.

Дължината на кабела попадащ извън границите на урбанизираните територии е 57.11 м.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез общинска администрация Куклен пред Административен съд Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.