Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 516 взето на Редовно заседание с Протокол № 48 от 24.06.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Парцеларен план за пътна връзка до УПИ I-10.535 – скл. и произв. дейност, м. „Михов орех“, з-ще гр. Куклен, общ Куклен“.

Площта от имот № 10.388 предвидена за разширение на полския път възлиза на 71 кв.м., а площта на частите от полски пътища, които ще се ползват за път с трайна настилка са: от имот № 10.388- 309 кв.м. , от имот № 2.209 – 2625 кв.м., от 10.399 – 1655кв.м. и от имот № 10.477 – 17кв.м.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез общинска администрация Куклен пред Административен съд Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.