Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 517 взето на Редовно заседание с Протокол № 48 от 24.06.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Същ. вилна сграда № 101” в ПИ с идент. по КК 18277.6.479, „Жилищна сграда на два етажа” в УПИ II-006164 – жил. стр. /ПИ с идент. по КК 18277.6.296/ и „Стопанска сграда” в ПИ с идент. по КК 18277.6.165, масив 6, местност „Юрукалан”, землище с. Гълъбово, община Куклен“.

Проектното трасе на кабела засяга имот с идентификатор ПИ 18277.6.125 по КК с НТП- за местен път- общинска публична собственост.

Дължината на кабела попадащ извън границите на урбанизираните територии е 113.72 м.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез общинска администрация Куклен пред Административен съд Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.