Община Куклен на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 518 взето на Редовно заседание с Протокол № 48 от 24.06.2022г. на ОБС Куклен, е одобрен проект за подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за външно ел. захранване на „Къща за гости – 4 броя” в УПИ 010022-жил. застр. /ПИ с идент. по КККР 87179.10.22/, местност „Кара Мандра”, землище с.Яврово, община Куклен“.

Проектното трасе на кабела засяга имот с идентификатор ПИ 87179.7.178 по КК с НТП- за местен път- общинска публична собственост.

Дължината на кабела попадащ извън границите на урбанизираните територии е 218.07 м.

На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване чрез общинска администрация Куклен пред Административен съд Пловдив в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”.