Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 534 взето на Редовно заседание с Протокол № 50 от 29.07.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ” Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на поземлен имот с идентификатор 18277.5.74 по КК на землището на с. Гълъбово, местност „Киселица”, Община Куклен, Област Пловдив”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.