Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 440 взето на Редовно заседание с Протокол № 41 от 25.02.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен Подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: „Уличен водопровод за селскостопанска продукция в ПИ 63238.14.19, местност „Св.Георги”,землище на с.Руен,община Куклен,област Пловдив“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.