Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 414 взето на Редовно заседание с Протокол № 39 от 29.12.2021г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: ”Утвърждаване на трасе за транспортен достъп на ПИ 40467.11.588 в землище на гр.Куклен,местност „Бунар Йолу” през ПИ 40467.11.197 – селскостопански път,публична общинска собственост и ПИ 40467.11.382 – селскостопански път,публична общинска собственост, община Куклен”.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.