Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 438 взето на Редовно заседание с Протокол № 41 от 25.02.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: „Нов кабел 1kV за външно ел. захранване на „Еднофамилна двуетажна жилищна сграда“ в УПИ 016043 – жил. застр. /ПИ с идент. по КК 40467.16.43/, масив 16, местност „Кайнаклъка“, землище гр. Куклен„.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.