Община Куклен на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 435 взето на Редовно заседание с Протокол № 41 от 25.02.2022г. на  Общински съвет Куклен е одобрен подробен устройствен  план – парцеларен  план за обект: „Нова въздушна кабелна линия 1kV за външно ел. захранване на „Едноетажна жилищна сграда“ в УПИ 002996- жил. застр. /ПИ с идент. по КК 18277.2.996/, м.2 , местност „Кутел“, землище с. Гълъбово, община Куклен“. /Чертеж №1 и Чертеж №2/

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник чрез Общински съвет Куклен пред Административен съд – Пловдив.