По реда АПК  Ви съобщаваме, че проектът за ПУП- ПРЗ / Подробен Устройствен План – План за Регулация и Застрояване/ за промяна предназначението на земеделска земя за „Жилищно застрояване“ на ПИ №87179.9.14 по Кадастралната карта, м. „Кара Мандра“, з-ще с. Яврово, община Куклен, област Пловдив, е одобрен със Заповед № 160 от 21.02.2022 на Кмета на Община Куклен.

В 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Плодив,  чрез  Община Куклен .

Проектът със заповедта е изложен в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни:  Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                    Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.