По реда на АПК, Ви съобщаваме, че е издадена Заповед №496 от 02.06.2022г. на кмета на Община Куклен, за одобряване на проект за ПУП-ПРЗ (Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване) за промяна предназначение за „Обществено обслужващи дейности и жилищно застрояване” на ПИ с ИД №18277.6.222, по КК, местност „Юрукалан/х.Здравец”, з-ще с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.

В 14-дневен срок от получаване на настоящото писмо, пряко заинтересованите страни могат да обжалват административният акт, относно неговата законосъобразност пред Административен съд Пловдив, чрез Община Куклен.

Заповедта е изложена в стая №109, етаж І в сградата на общинска администрация при Община Куклен.

Приемни дни: Вторник от 8:30ч. – 11:30ч.                                Четвъртък от 13:30ч. – 16:30ч.