Решение № 707 взето на Редовно заседание с Протокол № 66 от 31.03.2023г.

Предложение за изработване на ПУП-ПП  за пътен достъп