Заповед № 125 от 27.02.2023 г. на Кмета на община Куклен

 

Относно:  Определяне на лица, които да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1  от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на ЦИК,

НАРЕЖДАМ:

  1. Гергана Драгоева – гл. експерт и Елка Димитрова – ст. експерт в отдел „ОС, ТТ, ОМПС и ГР” да приемат заявки за осигуряване на транспорт за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, считано от 27.03.2023 г. до 31.03.2023 г., от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., както и в изборния ден – 02.04.2023 г. от 08.00 ч. до 19.00 ч. на тел. 03115/2124 и в стая № 105 в сградата на Общинска администрация, с адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43.
  2. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на Общинска администрация Куклен в гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.
  3. Копие от заповедта да се изпрати на РИК Пловдив област.
  4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

 

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен