Заповед № 620 от 26.09.2023 г.

Относно:  Определяне на местата за поставяне на агитационни материали в населените места на Община Куклен, във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

 

На основание чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

 

НАРЕЖДАМ:

 1. Поставянето на агитационните материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в гр. Куклен да се извършва на информационните конуси на ул. „Ал. Стамболийски” и на информационния конус на ул. „Славянска”.
 2. Поставянето на агитационните материали от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в с. Гълъбово, с. Добралък, с. Руен, с. Цар Калоян и с. Яврово да се извършва на информационните табла в населените места.
 3. Агитационните материали на сгради, огради и витрини, собственост на физически и юридически лица да се поставят след разрешение на собствениците или управителите на имотите.
 4. Забранявам поставянето на предизборни агитационни материали на общински сгради, огради и автобусни спирки.
 5. Забранявам поставянето чрез залепване с лепило на предизборни агитационни материали на електрически стълбове и други съоръжения на техническата инфраструктура.
 6. Забранявам поставянето на предизборни агитационни материали извън предизборната кампания.
 7. Забранявам използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.
 8. Забранявам поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.
 9. Забранявам унищожаването и заличаването на агитационните материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборния ден.
 10. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в 7-дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.
 11. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационните табла в сградите на общинска администрация Куклен в гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 43 и на кметските наместничества в селата: Гълъбово, Руен, Добралък, Цар Калоян и Яврово.
 12. Копие от заповедта да се изпрати на ОИК Куклен, на І-во РУ при ОДМВР Пловдив и на РУ гр. Асеновград при ОДМВР Пловдив.
 13. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Заместник-кмет, заместващ кмета на община Куклен,
съгласно заповед № 616/21.09.2023 г.

 

Изготвил:
Мариана Ганева
Секретар на община Куклен