Заповед № 124К от 27.02.2023 г. на Кмета на община Куклен

Относно:  Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1  от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1701-НС от 23.02.2023 г. на ЦИК,

НАРЕЖДАМ:

  1. Определям секция № 174200001, намираща се на първи етаж в сградата на Професионална гимназия по селско стопанство, с адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 46 и секция № 174200004, намираща се на първи етаж в сградата на Средно училище „Отец Паисий”, с адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 52, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023 г.
  2. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация Куклен.
  3. Копие от заповедта да се изпрати на РИК Пловдив област.
  4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

 

МАРИЯ БЕЛЧЕВА
Кмет на община Куклен

 

Изготвил:
М. Ганева
Секретар на община Куклен