ЗАПОВЕД № 632 от 29.09.2023 г.

Относно:  Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1  от Изборния кодекс, във връзка с Решение №2545/29.09.2023 г. на ЦИК,

 НАРЕЖДАМ:

  1. Определям секция № 164200001, намираща се на първи етаж в сградата на Професионална гимназия по селско стопанство, с адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 46 и секция № 164200004, намираща се на първи етаж в сградата на Средно училище „Отец Паисий”, с адрес гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски” № 52, за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.
  2. Настоящата заповед да се обяви публично, като се публикува на интернет страницата на община Куклен и се постави на информационното табло в сградата на общинска администрация Куклен.
  3. Копие от заповедта да се изпрати на ОИК Куклен.
  4. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мариана Ганева – секретар на община Куклен.

 

ХРИСТО БОЖИНОВ
Заместник-кмет, заместващ кмета на община Куклен,
съгласно заповед № 616/21.09.2023 г.

 

Изготвил:
Мариана Ганева
Секретар на община Куклен