ОБЩИНА КУКЛЕН

На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА

    Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 и 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС/актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:

”АГРИЯ АД” гр. Куклен

с оператор: ”АГРИЯ АД” гр. Пловдив

с предмет на дейност: производство, формулация и разфасоване на биоциди, течни и прахообразни препарати за растителна защита (пестициди), делящи са на три основни подгрупи в зависимост от предназначението си: хербициди за борба срещу плевели, инсектициди за борба срещу вредители, фунгициди за борба срещу гъбични заболявания.

Докладът за безопасност относно: Ново решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност което е/не е предмет на процедура по чл. 112, ал. 3, т. 1 и т. 3 от ЗООС в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение III от Конвенцията за трансграничните взаимодействия на промишлените аварии (посочва се в случаите, когато е приложимо).

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност/актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 19.06.2024 г. до 19.07.2024 г. в сградата на общината на ул. ”Ал. Стамболийски” № 43, гр. Куклен, етаж 3, стая № 305, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. и/или на интернет страницата на общината www.kuklen.org

Съобщение е публикувано на страниците на вестник ”Марица” – Пловдив

Лице за контакти: Стойна Згурова – мл. експерт в отдел “ПП, ООС, СП и ХД” ; 03115/21-20; ekolog@kuklen.org

Писмени становища, коментари и предложения се представят по официален ред, заведени в деловодството на общината.