ОБЩИНА КУКЛЕН

На основание чл. 115 ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112 ал. 3 т. 1-3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:“КЦМ“ АД, 4009, гр. Пловдив, ул. „Асеновградско шосе“

с оператор: „КЦМ“ АД, гр. Пловдив

с предмет на дейност: Производство на олово, цинк, благородни метали и сплави на тяхна основа.

Доклад за безопасност относно: „Реконструкция на котелна централа – Етап 2“
Допълнителна информация и оценка съгласно чл. 99б, ал. 1 и 2 на ЗООС и съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях, последно изменение и допълнение ДВ бр. 3/05.01.2018 г.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 08.03.2019 г. до 08.04.2019 г., в сградата на община Куклен на ул. „Александър Стамболийски“ № 43, ет. 3, стая № 304, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. и на интернет страницата на общината – www.kuklen.org

Лице за контакти:
Петър Георгиев – ст. експерт „ОМП, ГЗ, ЗКИ, ОБЗР и Транспорт“
телефон за връзка: 0878358411 e-mail: plg_plovdiv@abv.bg
Стойна Згурова – еколог
телефон за връзка: 0899377727 e-mail: stoina_zgurova@abv.bg

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.