На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение:

“Изграждане на сондажен кладенец за цех за производство на метални конструкции и изделия“ в имот № 001398, м. “Орта хан“, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: “ДС-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
Управител: Данаил Стефанов Христов
Лице за контакти: Найден Друмев телефон за контакт: 0887 51 97 35

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 21.11.2019 г. – 04.12.2019 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог телефон за контакт: 03115/ 21-20