На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Жилищно строителство“ в ПИ № 87179.7.68 местност „Кара Мандра“, с. Яврово, община Куклен

Възложител: Мария Льолева
Лице за контакти и упълномощен представител: инж. Мария Тодорова
Tелефон за контакт: 0888586491

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 04.10.2021 г. – 18.10.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Tелефон за контакт: 03115/ 21-20