На основание: чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване в ПИ № 40467.9.440 с площ 6.002дка в землището на гр. Куклен, местност ”Червенака‘‘, община Куклен

Възложител: Махмуд Алиев и Хамди Карахалил
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878550997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 11.10.2021 г. – 24.10.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20