На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН

ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно предложение (ИП)

„Разширение на Завод за горещо поцинковане“ в УПИ IV-011411, производствена и складова дейност (ПИ 40467.11.41), местност „Капсида“, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: „Юпитер 05“ ООД

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 22.10.2021г. – 04.11.2021г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч.;

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакти: 03115/ 21-20