На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение: „Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 40467.9.384 по КК, с площ 7.403.дка в землище на гр. Куклен, местност „Хайва чешма“, община Куклен и на ПИ 40467.9.383 по КК, с площ 0.922 дка в землище на гр. Куклен, местност „Хайва чешма“, община Куклен“

Възложител: „ЕЛМА 21 ИНВЕСТ“ ООД с Управител Борислав Аргиров
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878 550 997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 03.04.2022г. – 16.02.2022г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Tелефон за контакт: 03115/ 21-20