На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

                             ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП)

”Жилищно Застрояване ” – 13 броя УПИ в ПИ 40467.9.384 и ПИ 40467.9.383, гр. Куклен, община Куклен, м. ,,Хайва чешма‘‘ област Пловдив

 

Възложител: ”ЕЛМА 21 ИНВЕСТ” ООД
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878550997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 09.03.2022г. – 24.03.2022г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти:Руждие Халим– еколог
Телефон за контакти: 03115/ 21-20