На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП)

”Жилищно застрояване – 10 броя УПИ”

Местоположение: ПИ 40467.9.358 и ПИ 40467.9.359, землище на гр. Куклен, местност ”Хайва чешма”, община Куклен
Възложители: Петранка Вършилова, Димитринка Асланова и Йорданка Бараболава
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Tелeфон за контакти: 0878 550 997

 Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 30.03.2022 г. – 12.03.2022 г. в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим – еколог
Tелeфон за контакти: 03115/ 21-20