На основание на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Разширение на производствената дейност на площадка за временно съхраняване и преработване на строителни отпадъци, чрез завишаване на количествата на вече разширени кодове и видове отпадъци“, имот с № 40467.1.394, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: “Ростер“ ООД
Лице за контакти: Албена Узунова
Телефон за контакт: 0882/258002

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 18.12.2020 г. 31.12.2020 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова – еколог
Телефон за контакт: 03115/ 21-20