На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП)

”Промяна на определени разрешени количества отпадъци в действащо КР-№ 1-Н3/2017г.на КЦМ АД”

Възложител: ”КЦМ” АД
Лице за контакти: Явор Кехайов, ръководител отдел „Екология и контрол по прилагане на СУОС“
Tелефон за контакти: 032 609 738

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 27.04.2022г. – 10.05.2022г., в сградата на Община Куклен находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим– еколог
Tелефон за контакти: 03115/ 21-20