На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП)

Разширение на дейността за третиране на отпадъци в „Предприятие за производство на части за автомобилната индустрия“ в УПИ XXVII 011371- производствена и складова дейност, Масив 11, ПТЗ Куклен, община Куклен

Възложител: „ОДЕЛО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
Лице за контакти: Радка Караилиева
Телефон за контакти: 0883 700 137

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 20.05.2022 г. – 02.06.2022 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20