На основание: чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОВОС

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до информация по Приложение 2 за Инвестиционно предложение (ИП)

“Жилищно застрояване‘‘  в ПИ  № 40467.9.681 с площ 5.900дка в землището на гр. Куклен, местност ”Хайва чешма‘‘,  община Куклен

Възложител: Тодор Митев
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон контакти: 0878 550997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четирина-десет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 20.05.2022 г. – 02.06.2022 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на ад-рес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20