На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

 открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 ”Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности”, ПИ с ид. № 40467.12.40 по КК на гр. Куклен, м. ”Бунар Йолу”, община Куклен

Възложители: Венцислав Арабаджийски и Момчил Мавров
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878 550 997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 25.05.2022 г. – 07.06.2022 г. в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакт: 03115/ 21-20