На основание: чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности в ПИ  № 40467.8.388 гр. Куклен, местност ”Кавака‘‘,  община Куклен

 

Възложител: Белгин Изет
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878550997

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 30.06.2022 г. – 13.07.2022 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20