На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Смяна предназначението на земеделска земя, за застрояване  на обект  ,,Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности‘‘ на ПИ с ид.  № 40467.10.371 с площ 1.001 дка и ПИ с ид. № 40467.10.376 с площ 0.901 дка по КК на гр. Куклен в землище на гр. Куклен, местност ”Св. Петка‘‘,  община Куклен

 

 

Възложители: Борис Трендафилов, Костадина Трендафилова, Костадин Трендафилов,  Атанас Трендафилов
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон контакти: 0878 550 997

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 20.07.2022 г. – 02.08.2022 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20