На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

„Силоз за велц окиси“, който ще се разположи в УПИ II-1.764, идентичен с ПИ с ид. 40467.1.764 (промишлени дейности)

Възложител: КЦМ АД, Пловдив
Лице за контакти: Явор Кехайов
Телефон за контакт: 032/609 738

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 04.01.2021 г. – 17.01.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакт: 03115/ 21-20