На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

‘‘Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение на производствени инеопасни отпадъци‘‘ в ПИ  № 40467.1.297 с площ 3562 кв.м. в землището на гр. Куклен, местност ”Орта Хан‘‘,  община Куклен

Възложител: ВЪЗХОД ИМПЕКС БГ ЕООД
Лице за контакти: Хайри Камберов
Телефон за контакти: 0895580456

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 26.08.2022 г. 08.09.2022 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20