На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на ”Цех за производство на метални конструкции” в ПИ с ИД 40467.11.293 м. ”Капсида” землище на гр. Куклен, община Куклен

 

Възложител:  ИНКА Интернешънъл ООД
Телефон за контакти: 0878 550997
Е-mail: elproektbg@abv.bg
Лице за контакти: В. Трендафилова

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 28.11.2022 г. – 11.12.2022 г. в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20