На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

”Смяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване на ПИ 40467.9.565 и 40467.9.566 с обща площ 12.502 дка в землище на гр. Куклен, местност ”Пранга дере”, община Куклен

Възложител: Димитринка Асланова
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878 550 997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 15.02.2023 г. – 28.02.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет.3

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20