На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

 

”Жилищно застрояване” в ПИ 40467.9.397, землище на гр. Куклен, м. ”Червенака”, община Куклен, област Пловдив

Възложител: Нурие Руфатова
Лице за контакти: инж. Наталия Иванова
Телефон за контакти: 0899/847490

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 08.03.2023 г. – 21.03.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20