На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

“Разширение на завод за горещо поцинковане“ в УПИ IV-011411, производствена и складова дейност (ПИ40467.11.41), м-т “Капсида“, гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: “ЮПИТЕР 05“ ООД
Лице за контакти: Петър Веленски – Директор завод
Телефон за контакти: 032/ 69 18 67

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 09.04.2021 г. – 22.04.2021 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20