На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

Жилищно строителство” в ПИ 40467.9.397 в землището на гр. Куклен, м. ”Червенака”, община Куклен

 

Възложители: Нурие Руфатова
Лице за контакти: инж. Наталия Иванова
Tелефон за контакти: 0899 84 74 90

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 03.08.2023 г. – 16.08.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакт: 03115/ 21-20