На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

 Склад за селскостопанска продукция и селскостопанска техника в ПИ  № 40467.9.618 с площ 4.905дка в землището на гр. Куклен, местност ”Хайва чешма‘‘,  община Куклен.

 

Възложител: Костадин Кумчев и Илия Кумчев
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878550997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 01.09.2023 г. – 14.09.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакти: 03115/ 21-20