На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Изграждане на склад за селскостопанска продукция, селскостопанска техника и сондажен кладенец“ в ПИ 40467.9.618 по КК на гр. Куклен, м. „Хайва чешма“, община Куклен, област Пловдив

Възложител: Костадин Кумчев и Илия Кумчев
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878 550 997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 25.09.2023 г. – 08.10.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Tелефон за контакт: 03115/ 21-20