На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

“Жилищно строителство и изграждане на сондажен кладенец‘‘ в ПИ с идентификатор № 18277.1.60, местност ”Азаните‘‘,  с. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив

 

Възложител: Росен Загорчев
Лице за контакти: арх. Невен Митев
Телефон за контакти: 0888 749185

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 18.10.2023 г. – 31.10.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Руждие Халим
Телефон за контакт: 03115/ 21-20