На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Складова база за промишлени стоки и обществено обслужващи дейности, изграждане на сондажен кладенец и транспортен достъп през част от ПИ с № 40467.10.477 в ПИ с № 40467.10.322 гр. Куклен“

 

Възложител: Георги Попов и Илияна Младенова
Лице за контакти: Валентина Трендафилова
Телефон за контакти: 0878 550 997

 

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 01.11.2023 г. – 14.11.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

 

Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20, mail@kuklen.org