На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

„Жилищно застрояване и обществено обслужване – 4 броя УПИ и изграждане на 4 броя сондажни кладенци“, в УПИ 281, 212, 217, масив 007, м. „Ветряк“, с. Руен, община Куклен, област Пловдив

Възложител: Мария Курдова

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 15.11.2023 г. – 28.11.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20, mail@kuklen.org