На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

„Извършване на дейности по предварително третиране на СО, чрез използване на мобилни инсталации или съоръжения на мястото на образуване и материално оползотворяване на строителни отпадъци в конкретни строителни обекти (строителна площадка или площадка, на която се извършва премахването на строеж), разположени на територията на област Пловдив“

Възложител: „Променергомонтаж“ АД

Документите са публикувани на интернет страницата на МОСВ на адрес: www.moew.government.bg в Раздел „Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявления за инвестиционно предложение

Становища/възражения/мнения и др., от заинтересовани лица и организации се приемат всеки работен ден в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. „Ал. Стамболийски“ № 43, в продължение на 14 (четиринадесет) дни считано от 21.05.2021 г. до 03.06.2021 г.