На основание: чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА:

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение:

”Смяна предназначение на поземлен имот с проектен идентификатор 18277.11.11 /горска територия/ част от поземлен имот с идентификатор 18277.11.6 /държавна частна собственост/

 

Възложител: Борислав Камжалов
Лице за контакти: Валентина Трендафилова 0878 550 997

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 15.12.2023 г. – 28.12.2023 г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: С. Згурова
Телефон за контакти: 03115/ 21-20, mail@kuklen.org