На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЯВЯВА

открит обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение

”Модернизация и реконструкция на действащото Депо за неопасни и опасни отпадъци” в землището на с. Катуница, община Садово

 

Възложител: КЦМ АД
Лице за контакти: М. Чалъков
Телефон за контакти: 032609 636

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринадесет) дни за изразяване на становища от заинтересувани лица, всеки работен ден в периода 10.01.2024 г. – 23.01.2024г., в сградата на Община Куклен, находяща се на адрес ул. “Ал. Стамболийски“ № 43 всеки работен ден от 08:00 – 12:00 ч. и 13:00 – 17:00 ч., стая 305, ет. 3.

Лице за контакти: Стойна Згурова
Tелефон за контакти: 03115/ 21-20